en cz sk

(+420) 777 588 521

Obchodní podmínky aplikace VYJEDNÁNO

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 14.6.2012 (aktualizace 23.3. 2015).
 1. Základní ustanovení
  Objednáním a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako provozovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi provozovatelem, kterým je:

  LOROSOFT s.r.o.
  Košická 1551/2,
  101 00 Praha 10
  (dále jen „Provozovatel“)

  a

  Uživatelem. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel a plátce v databázi provozovatele.
 2. Uzavírání smlouvy o pronájmu programu
  Smlouva vstupuje v platnost úhradou faktury provozovatele. Smlouva se uzavírá uzavřena na dobu určitou, a to na jeden rok. Provozovatel má právo pozastavit službu uživateli, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 pracovních dnů. Provozovatel má právo zrušit službu uživateli, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.
 3. Autorská práva
  Práva k programu jsou vlastnictvím provozovatele. Program je pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných mezinárodních dohod.
 4. Povolené užívání programu
  Uživatel smí program provozovat pouze pro svou potřebu a nesmí jej dále pronajímat bez písemného souhlasu autora.
 5. Cena pronájmu
  Cena pronájmu je dána platným ceníkem, který je zveřejněn na www stránkách provozovatele v sekci "Ceník" či individuální písemnou nabídkou, autorizovanou pověřenou osobou provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo ceník upravit.
 6. Dostupnost služby
  Dostupnost je 24 hodin denně s výjimkou plánované údržby v rozsahu maximálně 5 hodin měsíčně. Provozovatel se zavazuje o odstávce z důvodu plánované údržby uživatele informovat s předstihem minimálně 24 hodin před plánovanou odstávkou. Plánovaná údržba bude primárně směřována do nočních hodin nepracovních dnů.
 7. Technická podpora programu
  V ceně pronájmu programu je zahrnuta technická podpora programu. Technickou podporou programu se rozumí řešení problémů technického charakteru s provozovatelem pomocí stanoveného komunikačního kanálu. Podpora je k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Širší podpora je předmětem individuálního dodatku ke smlouvě.
 8. Záruční podmínky
  Provozovatel zaručuje, že program pracuje v souladu s jeho popisem. Provozovatel nezaručuje, že program bude uživateli vyhovovat ve všech funkcích a bude prostý všech chyb. Provozovatel neručí za jakékoliv škody, které by jakýmkoliv způsobem mohly souviset s používáním programu. Po provozovateli nelze tudíž vymáhat žádné náhrady škod, které by jakkoliv mohly souviset s provozem programu
 9. Zachování mlčenlivosti
  Smluvní strany shodně konstatují, že provozovatel v souvislosti s plněním této smlouvy může získat či bude mít přístup k finančním, obchodním, právním, výrobním, technologickým, technickým a dalším informacím týkajících se uživatele. Tyto informace mají neveřejný nebo důvěrný charakter, případně tvoří součást obchodního tajemství uživatele (dále jen „Informace“). Provozovatel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých Informacích a jakkoliv nezpřístupnit informace třetím osobám, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Provozovatel je oprávněn kopírovat, rozšiřovat a jinak nakládat s Informacemi pouze v souladu s touto smlouvou a pouze v rozsahu nezbytném pro provedení díla. Provozovatel je oprávněn poskytnout Informace třetím osobám pouze v případě, že se jedná o odborné poradce provozovatele a je to nezbytné pro účely provedení díla. Poskytnutí Informací těmto osobám je možné pouze s předchozím písemným souhlasem uživatele. Ochrana Informací se netýká informací, které jsou v době jejich získání veřejně dostupné nebo se následně stanou veřejně dostupnými bez zavinění provozovatele, nebo provozovatelem legálně získány z jiných zdrojů než od uživatele bez povinnosti zacházet s nimi jako s důvěrnými. Provozovatel je vedle případů stanovených výše touto smlouvou oprávněn poskytnout informace třetím osobám pouze v případě, že je mu tak uloženo zákonem. O takovém poskytnutí informací je provozovatel povinen uživatele bezodkladně informovat. Provozovatel zaručuje, že program pracuje v souladu s jeho popisem. Provozovatel nezaručuje, že program bude uživateli vyhovovat ve všech funkcích a bude prostý všech chyb. Provozovatel neručí za jakékoliv škody, které by jakýmkoliv způsobem mohly souviset s používáním programu. Po provozovateli nelze tudíž vymáhat žádné náhrady škod, které by jakkoliv mohly souviset s provozem programu
 10. Závěrečná ustanovení
  Provozovatel si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek po předchozím upozornění uživatele.
Tyto webové stránky mohou používat k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více